Sterkt år for Emballasjegjenvinning

2021 bydde på mange utfordringer for Emballasjegjenvinning AS, men for kundene våre og kommunene vi samarbeider med ble fjoråret et sterkt gjenvinningsår.  

Pandemien preget hele det norske næringslivet i 2021, men for Norsirks emballasjeselskap Emballasjegjenvinning AS ble det et svært godt år med tanke på kundevekst. Med en vekst på hele 37 prosent i løpet av årets første ni måneder peker alle piler oppover. Og helt sentralt for å få det til står alle kommunene og IKS’ene.

I fjor sommer signerte Oslo kommune avtale med Norsirk om innsamling og gjenvinning av emballasjeplast for Oslo kommune og byens beboere. Ett år senere offentliggjorde Norsirk å ha oppnådd en materialgjenvinningsgrad på 42 prosent. Disse resultatene er fagsjef for emballasjeteamet i Norsirk, Eva Maritdatter, godt fornøyd med.

– Vi er enormt fornøyde og stolte av å kunne rapportere en så høy gjenvinningsgrad tilbake til Oslo kommune. Husholdningsplastemballasje, som påleggspakker og poser, er utfordrende å gjenvinne i dagens marked. Årsaken til det er at kvaliteten på plasten som kildesorteres varierer, og at det er lav etterspørsel etter denne type plast i markedet for gjenvunnet plast.

– En materialgjenvinningsgrad på 42 prosent gjenspeiler innsatsen oslobeboerne gjør på kildesortering av emballasjeplast i de blå posene, og at systemet for innsamling, sortering og gjenvinning fungerer svært godt, smiler Maridatter.

Det er Renovasjons- og gjenvinningsetaten som har ansvaret for å samle inn og håndtere husholdningsavfall i Oslo. Direktør Hans Petter Karlsen signerte avtalen med Norsirk i fjor sommer, og er fornøyd med samarbeidet så langt. – Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Norsirk. Vi har hatt tett kommunikasjon og jevnlige driftsmøter gjennom hele året. Det har gitt oss tillit til at oslofolk kan være trygge på at plasten de kildesorterer blir håndtert på en god måte. – For oss er det viktigste i 2022 å fortsette den positive trenden for gjenvinningsgraden på alle våre fraksjoner, og spesielt for plast, sier Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk. Han satser på at flere kommuner og IKS’er hele landet vil bli en del av Norsirk-familien i månedene som kommer.

 

Utfordringer på løpende bånd

Samtidig som Norsirk og Emballasjegjenvinning AS kan vise til sterke resultater gjennom fjoråret finnes det også skyer på horisonten. Før jul kom det brev fra Miljødirektoratet der man mener at Emballasjegjenvinning AS har svak geografisk dekning, og at man samler inn for lite av emballasjetypene EPS og glass. Som en konsekvens krever Miljødirektoratet ytterligere rapportering og varsler mulig trekking av godkjenning.

– Vi er svært skuffet over varselet fra Miljødirektoratet. Siden vi fikk tillatelse høsten 2019 har vi stått i en enormt krevende situasjon – lik all næringsvirksomhet i Norge som følge av pandemien. Likevel har vi klart å oppnå 90 prosent av kravene i forskriften, og vi synes det er merkelig at direktoratet ikke kunne vente på rapporteringen som kommer etter utgangen av 2021 – men at de valgte å heller så på tall etter 5 måneders drift når de gjorde sin vurdering, sier administrerende direktør Stig Ervik. Han peker på at pilene peker i riktig retning for selskapet, og at man har gode forhåpninger om å oppfylle kravene i forskriften i rimelig tid.

– I løpet av 2022 skal vi klare å nå målene i forskriften. Men, det er viktig at Miljødirektoratet klarer å spesifisere hva de geografiske målene faktisk er. Slik det er nå fremstår det som ganske uklart. Når det gjelder innsamlingen av glass er det ikke mye det er snakk om. For å tegne et fysisk bilde av situasjonen, så kreves det at vi skal samle inn 25 syltetøyglass per måned i 13 fylker. Vi har faktisk satt i gang en egen aksjon der vi ber kommunene om å sende oss glass per post for å nå dette målet – og gjennom det tiltaket kan vi nå geografisk dekning, sier Ervik.

 

Flere aktører bør vurdere produsentansvar

For næringsavfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner er det virksomhetene selv som er ansvarlig for at avfallet samles inn og håndteres. For emballasje er det en egen produsentansvarsordning som forplikter alle produsenter og importører som setter mer enn 1000 kilo emballasje på markedet til å inngå en avtale med et produsentansvarsselskap som Norsirk.

– Produsentansvaret er en av grunnsteinene i norsk avfallspolitikk. Det er i tråd med prinsippet om at «forurenser betaler», og skal sikre at næringslivet tar samfunnsansvaret sitt på alvor, sier Hans Petter Karlsen i Oslo Renovasjons og gjenvinningsetat. Maritdatter i Norsirk mener enda flere importører og produsenter av plastemballasje bør vurdere å ta produsentansvar. – Selv om man ikke er forpliktet til å ta produsentansvar før man setter over 1000 kilo emballasje på markedet, betyr ikke det at man ikke kan eller bør ta ansvar om man produserer eller importerer lavere mengder. Bedrifter som er miljøfyrtårnsertifisert, ISO 14001-sertifisert, eller rapporter på FNs bærekraftsmål bør bidra til sikker og miljøvennlig håndtering av emballasje de er ansvarlige for, avslutter fagsjefen.

NB – på tide å rapportere

Dette gjelder kun produsentansvarskunder som har egen produksjon av EE-produkter, batterier og /eller emballasje – eller som importerer EE-produkter og batterier som faller inn under forskriftens unntak.

Vi forventer at tolldata vil være opplastet i Norsirkportalen den 7. januar og portalen vil være åpen for produksjons- og unntaksregistrering frem til og med onsdag 12. januar, for de av våre kunder det er aktuelt for.

 

Produksjonsrapportering
Bedrifter som produserer elektronisk produkter i Norge – må selv rapportere dette til sitt produsentansvarsselskap. Produksjon er all fremstilling fra råvarer og/eller halvfabrikata. Ompakking av ferdige produkter i salgsemballasje regnes ikke som produksjon. Fristen for å rapportere in Norsirkportalen er 12. januar – så innen den datoen må rapporteringen ha funnet sted.

Fratrekk i produsentansvaret
Bedrifter som leverer EE-produkter og batterier for fastmontering i sektorer unntatt fra Avfallsforskriften
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1)
skal rapportere dette. Disse produktene går til fratrekk i bedriftens varetilførsel, og reduserer dermed miljøgebyrene for din bedrift. Mengdene som skal gå til fratrekk rapporteres i Norsirkportalen. Eventuell produksjon og unntak vil da avregnes på fakturaen for desember. Miljødirektoratet krever at det skal vedlegges en dokumentasjon eller begrunnelse for fratrekket. Norsirk har ikke tillatelse til å fravike dette kravet. Dokumentasjonen må vise at produktene faller utenom forskriftsteksten. Dette vil bli kontrollert av Miljødirektoratet og hvis dokumentasjonene ikke oppfyller deres krav, vil det ikke gis fratrekk på faktura. Fristen for å rapportere fratrekk er 12. januar 2022.